Pogoji uporabe Najdi.si SMS

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe storitve Najdi.si SMS predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo storitve Najdi.si SMS, ki je dosegljiva na spletnem iskalniku Najdi.si (www.najdi.si). Kadar uporabnik na kakršen koli način uporablja storitev Najdi.si SMS, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, storitve Najdi.si SMS ne sme uporabljati.

 

POGOJI UPORABE STORITVE NAJDI.SI SMS

 

OPIS STORITVE NAJDI.SI SMS

Storitev Najdi.si SMS uporabnikom omogoča brezplačno pošiljanje SMS sporočil preko interneta na mobilne številke naslovnikov, ki jih uporabniki izberejo po lastni presoji. Uporabnik se je pred uporabo storitve Najdi.si SMS dolžan registrirati z veljavno mobilno številko enega izmed slovenskih operaterjev oziroma ponudnikov mobilne telefonije. Najdi.si uporabniku na mobilno številko, ki jo navede ob registraciji, pošlje SMS sporočilo z geslom. Po uspešni prijavi v storitev Najdi.si SMS, s čimer bo potrjeno, da ima uporabnik res dostop do mobilne številke, navedene ob registraciji, lahko uporabnik brezplačno pošilja SMS sporočila na mobilne številke uporabnikov slovenskih operaterjev ter ponudnikov mobilne telefonije, in sicer maksimalno 40 sporočil v enem koledarskem dnevu. V vsakem poslanem sporočilu je poleg sporočila uporabnika navedena mobilna številka pošiljatelja, navedba, da gre za storitev Najdi.si SMS, ter kratko sporočilo sponzorja storitve Najdi.si SMS.

PONUDNIK STORITVE

Ponudnik in lastnik storitve Najdi.si SMS je družba TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 1/43385/00 , matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057 (v nadaljevanju Najdi.si).

Ponudnik poti za posredovanje sporočil je Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI98511734, matična številka 5014018000, (v nadaljevanju Telekom Slovenije). Pot za posredovanje sporočil predstavljata elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije in rešitev M-vrat: Poštar.

CENA STORITVE

Storitev Najdi.si SMS je za uporabnika brezplačna, kar pomeni, da niti TSmedia, d.o.o. niti Telekom Slovenije ne bosta uporabniku in/ali prejemniku zaračunala nobenih stroškov zaradi uporabe storitve Najdi.si SMS. Brezplačnost se ne nanaša na stroške dostopa do interneta in druge stroške, ki nastajajo uporabniku in/ali prejemniku tudi takrat, ko ne uporablja storitve Najdi.si SMS.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Storitev Najdi.si SMS je varovana s pravicami intelektualne lastnine.

TSmedia, d.o.o. je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na storitvi Najdi.si SMS, razen če ni v teh pogojih uporabe drugače določeno. Vsa vsebina storitve Najdi.si SMS je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti ime storitve, podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, Java in Flash izvorno kodo.

Imetnik registrirane znamke Najdi.si, v besedi in sliki, je TSmedia, d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke Najdi.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

S sprejemom pogojev uporabe pridobi uporabnik pravico do neizključne uporabe storitve Najdi.si SMS za osebne, nekomercialne namene v skladu s temi pogoji uporabe, ki predstavljajo dvostranski dogovor med podjetjem TSmedia, d.o.o. in uporabnikom. Uporabnik te pogoje uporabe potrdi in sprejme ob prvi prijavi v storitev Najdi.si SMS, in sicer mora posebej ročno odkljukati, da se s pogoji uporabe strinja. V primeru, da pogojev uporabe izrecno ne sprejme, storitve Najdi.si SMS ne more uporabljati.

Telekom Slovenije je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine M-vrat in pripadajočih rešitev, ki predstavljajo pot za posredovanje sporočil v okviru storitve Najdi.si SMS.

Imetnik registrirane znamke Mobitel, v besedi in sliki, je Telekom Slovenije in uporabnik ne sme uporabljati znamke Mobitel v kateri koli obliki za kateri koli namen.

Uporabnik z uporabo storitve Najdi.si SMS ne na TSmedia, d.o.o. ne na Telekom Slovenije ne prenese nobene pravice do vsebin, ki jih pošilja preko storitve Najdi.si SMS, razen pravice, ki so potrebne za izvedbo prenosa sporočila prejemniku.

UPORABNIKI STORITVE

Storitev Najdi.si SMS je namenjena vsem, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • so imetniki mobilne številke enega izmed slovenskih operaterjev oziroma ponudnikov mobilne telefonije
 • imajo dostop do spletnega iskalnika Najdi.si in se nahajajo na območju Republike Slovenije
 • sprejmejo pogoje uporabe storitve Najdi.si SMS in se zavežejo, da bodo storitev uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

ENOTNA PRIJAVA NAJDI.SI

Za prijavo v sistem veljajo Pogoji uporabe Najdi.si prijave. Uporabnik storitve Najdi.si SMS s prijavo v sistem potrdi strinjanje s pogoji uporabe Najdi.si prijave, ki so dostopni na spletni strani pomoc.najdi.si/za-uporabnike/pogoji-uporabe-najdi-si/.

PRAVILA UPORABE STORITVE

Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve Najdi.si SMS zaveže, da bo:

 • pri uporabi storitve spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji
 • pri uporabi storitve uporabljal izključno lastno uporabniško ime in geslo
 • preko storitve pošiljal izključno resnične podatke
 • varoval zaupnost dodeljenega gesla za uporabo storitve.

Uporabnik jamči, da je imetnik pravice na mobilni številki, ki jo uporablja za registracijo v storitev Najdi.si SMS.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • pošiljanje sporočil, ki bi jih prejemnik lahko interpretiral kot nadlegovanje
 • pošiljanje nenaročenih sporočil, ki so z zakonodajo prepovedana (spam) ter izkoriščanje storitve za namene direktnega marketinga
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, TSmediji kot ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi, Telekomu Slovenije kot ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o komunikaciji tretjih oseb
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

S ciljem preprečiti oziroma zmanjšati nelegalne, nemoralne in/ali neetične vsebine v sporočilih, ki se pošiljajo preko storitve Najdi.si SMS, bo podjetje TSmedia, d.o.o. uporabljalo avtomatiziran sistem samodejnega brisanja  moralno/etično spornih besed, kar pomeni, da bo vse takšne besede nadomestilo z znakom * (zvezdica).

ODGOVORNOST UPORABNIKA

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči podjetju TSmedia, d.o.o. kot ponudniku storitev, Telekomu Slovenije kot ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Uporabnik je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesla, zato odgovarja za kakršno koli in vso uporabo njegovega gesla. V primeru suma kršitve ali dejanske kršitve v smislu nepooblaščene uporabe uporabniškega imena in gesla mora o tem nemudoma obvestiti TSmedia, d.o.o.

ODGOVORNOST TSMEDIA, D.O.O.

Storitev Najdi.si SMS je za uporabnika brezplačna. Storitev Najdi.si SMS je na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. TSmedia, d.o.o. si bo prizadeval zagotoviti, da bodo vsa sporočila, poslana preko storitve Najdi.si SMS, dostavljena prejemniku v 72 urah, kolikor je čas veljavnosti posameznega sporočila. V primeru izklopljenega mobilnega aparata prejemnika, polnega predala za sporočila, nahajanja v območju brez signala ali tehničnih motenj sporočilo ne bo dostavljeno in bo po 72 urah zavrženo.

TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitve Najdi.si SMS. TSmedia, d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe storitve Najdi.si SMS, zaradi zaupanja v vsebino storitve Najdi.si SMS, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve Najdi.si SMS.

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve Najdi.si SMS, če meni, da je to potrebno.

TSmedia, d.o.o. ne odgovarja za vsebino, ki jo pošiljajo uporabniki preko storitve in tudi ne odgovarja za izbiro prejemnikov sporočil, saj je vse to vsebina, ki jo vnesejo tretje osebe, nad katerimi TSmedia, d.o.o. nima kontrole. TSmedia, d.o.o. vsebine sporočil ne pregleduje, niti ni kakor koli drugače povezan z izbiro vsebine ali izbiro prejemnika, zato uporabnik prevzema izključno in celotno odgovornost za poslano vsebino in izbiro prejemnika sporočila.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

ODGOVORNOST TELEKOMA SLOVENIJE

Telekom Slovenije ni ponudnik storitve, zato v razmerju do uporabnikov, prejemnikov SMS sporočil in katerih koli tretjih oseb, ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli posledice izvajanja oziroma uporabe storitve vključujoč (vendar ne omejeno na) spam, nezaželena sporočila, zlorabe storitve ali katere koli druge nezaželene posledice. Odgovornost Telekoma Slovenije je omejena izključno na nudenje poti za posredovanje sporočil in tehnično izvedbo storitev posredovanja sporočil (to je SMS sporočil z geslom ter SMS sporočil, ki jih uporabniki pošiljajo naslovnikom).

Telekom Slovenije si bo prizadeval zagotavljati čim bolj nemoteno komunikacijo med uporabnikom in prejemnikom, vendar ne zagotavlja popolne zanesljivosti in varnosti sistema za pošiljanje sporočil (posledica česar je lahko npr. tudi zamuda pri dostavi sporočil ali nedostava sporočil), s čimer se uporabnik strinja in se v zvezi s tem odpoveduje kakršnim koli zahtevkom.

Telekom Slovenije v razmerju do uporabnikov, prejemnikov in katerih koli tretjih ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli posledice izvajanja oziroma uporabe storitve, vključujoč (vendar ne omejeno na) spam, nezaželena sporočila, zlorabe storitve ali katerekoli druge nezaželene posledice.

Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo podatkov, ki jih uporabniki vnesejo oz. hranijo v okviru storitve, zato uporabniki oz. prejemniki sporočil iz tega naslova v razmerju do Telekoma Slovenije ne morejo imeti nobenih zahtevkov.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema. Hkrati uporabnik storitve glede uporabe poti za posredovanje sporočil v celoti sprejema Splošne pogoje za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS, ki so dostopni na naslovu: www.telekom.si.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

NAVODILA ZA UPORABO STORITVE

Jasna in pregledna navodila za uporabo storitve Najdi.si SMS, ki predstavljajo sestavni del teh pogojev uporabe, so dostopna na naslovu: pomoc.najdi.si/za-uporabnike/storitve-in-orodja/brezplacni-sms/.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da TSmedia, d.o.o. izključno z namenom zagotavljanja storitve Najdi.si SMS zbira in obdeluje določene podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

 • mobilna številka uporabnika
 • geslo uporabnika
 • IP naslov uporabnika, vključno s časovnim žigom uporabe tega IP naslova
 • mobilna številka prejemnika
 • vsebina poslanega sporočila
 • datum in čas poslanega sporočila
 • količina poslanih sporočil.

TSmedia, d.o.o. se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki podjetju TSmedia, d.o.o. zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve, Telekomu Slovenije kot ponudniku poti ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim slovenskim operaterjem mobilne telefonije.

TSmedia, d.o.o. zbrane podatke lahko posreduje državnim organom, kadar ti tako zahtevajo in imajo za svojo zahtevo pravno podlago v zakonu.

VARSTVO PODATKOV in NJIHOVA UPORABA

TSmedia, d.o.o. zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. TSmedia, d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

TSmedia, d.o.o. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. TSmedia d.o.o. jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za TSmedia, d.o.o. obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre, pošiljanja e-novic, itd..

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je TSmedia d.o.o. dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

 • Za pošiljanje dnevnih/tedenskih e-novic, pri čemer jih bo TSmedia, d.o.o. obveščala o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na siol.net in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti TSmedia d.o.o., pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko TSmedia d.o.o. glede na njihovo zanimanje (področje: Najdi.si, šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.
 • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia d.o.o.,, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih TSmedia d.o.o.,, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko TSmedia d.o.o. glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto,…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral.
 • Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin.
 • Za kvalitetno izvedbo storitve Brezplačni SMS.

TSmedia d.o.o., si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na http://www.najdi.si/nastavitvepiskotkov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od TSmedia d.o.o., kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. TSmedia d.o.o. bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

 • pošlje elektronsko sporočilo na info@tsmedia.si;
 • lahko se odjavi preko povezave ”odjava”, ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

TSmedia d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

TSmedia d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke..

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Ponudnik storitve Najdi.si SMS je TSmedia, d.o.o., zato je TSmedia, d.o.o. izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine storitve Najdi.si SMS, razen če ni posebej drugače določeno. TSmedia, d.o.o. je še posebej pristojen za reševanje reklamacij glede kvalitete, vsebine oz. organizacije storitve, vključujoč reklamacije glede spama, zlorabe storitve, nezaželenih sporočil in glede drugih za prejemnika nezaželenih posledic storitve Najdi.si SMS.

V primeru vprašanj in reklamacij glede TSmedia, d.o.o. se lahko uporabniki in tretje osebe obrnejo na Center za podporo uporabnikom Najdi.si SMS, ki je dostopen na spletni strani pomoc.najdi.si/za-uporabnike/storitve-in-orodja/brezplacni-sms/. Uporabniki lahko nezaželena SMS sporočila prijavijo na elektronski naslov sms.spam@najdi.si, od storitve pa se lahko odjavijo z elektronskim sporočilom na elektronski naslov sms.odjava@najdi.si. Ostale reklamacije lahko uporabniki javijo na elektronski naslov podpora@najdi.si ali na telefonsko številko 01 473 00 10 ob delavnikih od 8. do 15. ure.

Telekom Slovenije je ponudnik poti, po kateri se sporočila v okviru storitve Najdi.si SMS dostavljajo prejemnikom. Kot ponudnik poti je Telekom Slovenije pristojen za reševanje izključno tistih reklamacij, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo sporočil kot posledica (ne)delovanja poti za posredovanje sporočil. Telekom Slovenije bo reklamacije reševal v skladu s svojimi reklamacijskimi postopki, in sicer v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS ter temi pogoji uporabe.

PREPOVED UPORABE STORITVE / IZKLOP UPORABNIKA ALI PREJEMNIKA

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga začasno ali trajno izklopi posameznega uporabnika in mu tako prepreči nadaljnjo uporabo storitve Najdi.si SMS.

Kdor koli lahko pisno zahteva, da se mu prepreči prejemanje sporočil preko storitve Najdi.si SMS, pri čemer mora dokazati, da je resnični lastnik mobilne številke, za katero zahteva izklop. Zahteva se pošlje na naslov TSmedia, d.o.o. iz prejšnje točke teh pogojev uporabe.

SPREMEMBA PRAVIL UPORABE

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

TSmedia, d.o.o., Ljubljana, maj 2018

<< Nazaj

 

Like the mad scientists of classic cinematic lore, the winter themed writing paper authors here fly boldly in the face of nature