Pogoji uporabe storitve najdi.si zemljevid

Lastnik in upravljavec storitve najdi.si zemljevid (v nadaljevanju Storitve) je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 1/43385/00, osnovni kapital je: 4.763.080,56 EUR, matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran zemljevid.najdi.si ter vse druge storitve in izdelke na tem spletnem mestu. Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na zemljevid.najdi.si, saj je oglaševanje na portalu urejeno posebej. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitev predstavlja integracijo spletnega iskalnika z geografskimi storitvami in omogoča prikaz lokacije različnih geografskih pojmov (kraji, ulice) sedežev in poslovalnic poslovnih subjektov na zemljevidu Slovenije ter drugih sklopov naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti v Republiki Sloveniji. T.i. »kartica« lahko združuje podatke o poslovnih subjektih dostopne iz uradnih javnih virov z drugimi podatki, lahko pa so predstavljeni tudi podatki o naravnih kulturnih in drugih znamenitostih, (npr. o krajih, spomenikih, vrhovih, cerkvah, kamerah) dostopnih iz uradnih javnih virov in drugih virov.

Storitev je dostopna na internetu na domeni zemljevid.najdi.si, in je namenjena vsem uporabnikom – fizičnim ali pravnim osebam: ki ponujajo blago in storitve ter uporabnikom, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe zemljevid.najdi.si. Uporabniki se zavezujejo, da bodo storitev uporabljali izključno za:

 • namen iskanja podjetij (in samostojnih podjetnikov), ki ponujajo blago in storitve v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe,
 • namen iskanja naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti (npr. krajev, vrhov, cerkev, kamer …), v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe,
 • izvajanj iskanje (ali brskanje) na način, kot izhaja iz vsebine Storitve ter funkcionalnosti, ki jih ponuja.

Uporaba storitve, dopolnjevanje vsebine in vpisovanje nekaterih podatkov je brezplačna. Vsak uporabnik lahko storitev uporablja v skladu s svojimi pravicami (npr. komentar lahko odda uporabnik, ki opravi registracijo za oddajo komentarjev).

Upravljavec lahko po lastni presoji ponuja tako brezplačne, kot tudi plačljive, napredne funkcionalnosti združene v pakete storitev. Zemljevid.najdi.si je tudi spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki ponujajo različno blago in storitve, in tisti, ki povprašujejo po blagu in storitvah. Upravljavec zgolj ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z naročili.

OBJAVLJANJE VSEBIN IN KOMENTARJEV

Uporabnik se zavezuje, da bo pri objavljanju kakršnih koli vsebin in komentarjev (v nadaljevanju vsebina) na zemljevid.najdi.si spoštoval naslednja navodila:

 • vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku,
 • vsebina mora biti resnična, pravilna, aktualna, vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom,
 • podatki o uporabniku morajo biti resnični,
 • uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja,
 • pri uporabi storitve je prepovedna vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti,
 • prepovedano je izvajanje aktivnosti na mediju Najdi.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi,
 • prepovedano kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe storitev TSmedia.

Vsebina za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na zemljevid.najdi,si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo, opis, komentarje, kontaktne podatke, zunanje povezave, ipd. in uporabljene grafične elemente, logotipe, fotografije, video-oglase, video-filme ipd. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo oz. obrazca za objavo komentarjev na zemljevid.najdi,si uporabnik daje dovoljenje in zahtevo za objavo svojih vsebin na zemljevid.najdi.si in drugih portalih v lasti in ali upravljanju  podjetja TSmedia, d.o.o. Upravljalec portala si pridržuje pravico, da vsebino, ki z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ni zaščitena, objavi na poljubnem mestu v na drugih portalih v lasti in ali upravljanju podjetja TSmedia, d.o.o. Uporabnik po izpolnitvi registracije prejme uporabniško ime in geslo, na podlagi katerih lahko vnesene vsebine spremeni ali odstrani. Upravljavec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, da ne objavi ali da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh pogojev uporabe. Upravljavec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil te pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik lahko vsebino zemljevid.najdi.si pregleduje brezplačno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo posameznih funkcionalnosti portala registrirati. Za objavo določenih plačljivih vsebin (predvsem oglasnih) pa mora plačati ceno storitve v skladu s cenikom, veljavnim ob času plačila objavljenem na spletnih straneh lastnika in upravljalca. Za objavo vsebin mora izpolniti obrazec in objavo vsebin potrditi. Oblikovanje predstavitvene vsebine uporabnika in dodajanje določenih podatkov opravijo uporabniki samostojno preko spletnega mesta najdi.si zemljevid. Upravljalec spletnega mesta ne prevzema nobene odgovornosti za to. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodilo, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, opisni podatki, podatki o referencah, cenah ipd., popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano. Uporabnik z registracijo postane registriran uporabnik tudi na ostalih povezanih spletnih mestih upravljavca (enotna prijava v okviru Najdi.si). Uporabnik se lahko prijavi v katero koli spletno mesto znotraj sistema enotne prijave z istim uporabniškim imenom in geslom. Za posamezna spletna mesta veljajo posebni splošni pogoji, ki jih uporabnik potrdi s tem, ko se preko enotne prijave prijavi v posamezno spletno mesto. Podrobnejši pogoji uporabe najdi.si prijave so opisani tukaj.

Kartica podjetja, kartica naravnih, kulturnih ali drugih znamenitosti na zemljevid.najdi.si je posebna spletna stran znotraj zemljevid.najdi,si. Ta vsebuje podatke bodisi o gospodarskem subjektu, ki jih upravljavec pridobi iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES, ter drugih javno dostopnih podatkovnih baz bodisi podatke o naravnih, kulturnih ali drugih znamenitosti (npr. kraju, spomeniku, cerkvi, hribu, vrhu, podatek o aktualnem vremenu, podatek in slike iz kamere…), ki jih upravljavec pridobi od svojih poslovnih partnerjev ter iz drugih javno dostopnih podatkovnih baz. Uporabnik, ki želi dodati, oz. oddati komentar na posamezni kartici, se mora registrirati in pridobiti pravice za oddajanje komentarjev na kartici. Na ta način uporabnik pridobi pravico za urejanje in upravljanje poslovne kartice. Uporabnik lahko kadar koli zahteva nov postopek registracije (npr. če izgubi podatke za dostop, če sumi, da prihaja do zlorab ipd.). Ob potrjeni registraciji bo uporabnik dobil uporabniško ime in geslo, ki ju mora varovati in jih ne sme zaupati drugim osebam. Registrirani uporabniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

VSEBINA PORTALA

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na določene vsebine, ki so objavljene na zemljevid.najdi.si, ker gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki samostojno ali so pridobljene iz drugih virov, za katere vsebino TSmedia, d. o. o. ne odgovarja. Posledično TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavljajo uporabniki. Če je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdor koli o tem obvesti TSmedia, d.o.o. preko elektronskega naslova info@tsmedia.si. TSmedia, d.o.o. bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepal in če bo treba, odstranil sporne vsebine. V povezavi s tem si TSmedia, d.o.o. pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si TSmedia, d.o.o. pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo storitve. Poleg tega si TSmedia, d.o.o. pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine uporabnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na zemljevid.najdi.si. Če je uporabnik plačal za objavo vsebin, ki je bila izbrisana v skladu s temi pogoji uporabe, nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

DOVOLJENA UPORABA

Storitev je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo oziroma za iskanje storitev, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno.

Prepovedano je:

 • kakršno koli kopiranje, javno objavljane, reproduciranje, prodajanje ali dajanje brezplačno vse vsebine, zlasti katerega koli dela objavljene vsebine, razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala,
 • spreminjanje ter vključevanje, objavljenih vsebin, v drugo spletno stran, kraja ali kopiranje posameznih delov ali celote podatkovne baze,
 • ”meta” iskanje po zemljevid.najdi.si,
 • uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo z zemljevid.najdi.si. Prepoved “meta” iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih.

Za vsako komercialno uporabo Storitve je potrebno skleniti predhoden dogovor s TSmedia, d.o.o. Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu, uporabniki lahko naložijo z mreže za rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene oz. namene skladne s temi pogoji uporabe (poizvedovanje po blagu in storitvah), ni pa jih dovoljeno ponovno objavljati drugje, spreminjati ali kakor koli drugače uporabljati. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, prodajanje, spreminjanje informacij in gradiv na zemljevid.najdi.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja TSmedia, d.o.o. je prepovedano. Podatki na portalu so z avtorskim pravom zaščitena baza podatkov, ki je ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja TSmedia, d.o.o. Tega dovoljenja ne more nadomestiti niti dovoljenje uporabnika, ki je vnesel vsebino na portal. Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom Storitve,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba netočnih osebnih podatkov objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina zemljevid.najdi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Uporabnik s prenosom podatkov v spletni vmesnik zemljevid.najdi.si prenaša na TSmedia, d.o.o. materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na zemljevid.najdi.si si ter v vseh drugih medijih družbe TSmedia, d.o.o. in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, na način da družbi TSmedia, d.o.o. pisno na e-naslov info@tsmedia.si ali TSmedia, d.o.o., Cigaletova 19, 1000 Ljubljana, sporoči željo za izbris tako objavljene vsebine. Uporabnik jamči družbi TSmedia, d.o.o. pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na zemeljevid.najdi.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi TSmedia, d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. Imetnik spletne domene zemljevid.najdi.si je TSmedia, d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati imena v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti glede uporabe znamk in ostalih pravic intelektualne lastnine, ki jih uporabniki vnašajo v vsebine zemljevid.najdi.si, niti se ne zavezuje, da bo pregledoval, da z vnesenimi podatki niso kršene pravice intelektualne lastnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani materiale in vsebine, ki posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, v primeru, da obstaja utemeljen razlog za njihovo odstranitev. Za utemeljen razlog velja predvsem:

 • zahteva pristojnega državnega organa,
 • sodba sodišča,
 • utemeljena zahteva domnevnega imetnika pravice, podkrepljena z ustreznimi dokazili iz katerih je moč sklepati, da je prišlo do posega v njegove pravice intelektualne lastnine,
 • upravljavec sam ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, podkrepljen s podatki iz javnih ali drugih evidenc, da gre v določenem primeru za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Upravljavec lahko začasno odstranjene materiale in vsebine ponovno objavi, če ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, da v tem posamičnem primeru ne gre za kršitev pravic intelektualne lastnine.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

TSmedia, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina zemljevid.najdi.si stalno dostopna, zakonita in ažurna, da bodo objavljeni podatki točni ter da vsebina ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem zemljevid.najdi.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost zemljevid.najdi.si,
 • upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, relevantnost, zakonitost ali dostojnost podatkov, ki jih vnašajo uporabniki,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe storitve ali zaradi zaupanja v vsebino storitve,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika, upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve,
 • upravljavec ne odgovarja za vsebino ali druge elemente zunanjih spletnih strani, na katere vodijo morebitne povezave iz zemljevid.najdi.si za katere ti pogoji uporabe ne veljajo.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje Storitve če meni, da je to potrebno. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih vsebin, dostopnih preko zunanjih povezav objavljenih na zemljevid.najdi.si. Prav tako upravljavec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru uporabe zunanje povezave, objavljene na zemljevid.najdi.si predvsem kadar na podlagi uporabe zunanje povezave sklene posel, prevzame določene obveznosti, pridobi določena upravičenja ali pričakovanja, ipd. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani vsebine in zunanje povezave, ki so ali bi lahko bile škodljive, žaljive, nedostojne ali na kakršen koli nedovoljen način posegajo v pravice ostalih uporabnikov ali tretjih oseb. Kadar uporabnik poda zahtevo za odstranitev takih informacij, mora navesti utemeljene razloge in predložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da obstaja utemeljen razlog za umaknitev takih vsebin s strani zemljevid.najdi.si.

VARSTVO PODATKOV in NJIHOVA UPORABA

TSmedia, d.o.o. zbira določene informacije o neprijavljenih ali neregistriranih uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. TSmedia, d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

TSmedia, d.o.o. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. TSmedia d.o.o. jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za TSmedia, d.o.o. obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre, pošiljanja e-novic, itd..

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

S prijavo na storitev Najdi.si posredujete vaše osebne podatke, pri čemer si lahko več o njih preberete tukaj v delu Varstvo podatkov in njihova uporaba.

KONČNE DOLOČBE

V primeru, da ti pogoji uporabe ne urejajo določenega vprašanja, se za odnos med naročnikom objave oglasa in družbo TSmedia, d.o.o. uporabljajo tudi določbe Obligacijskega zakonika. V primeru spora v zvezi z uporabo Storitve, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi storitve na podlagi spremenjenih pogojev.

Vir podatkov:

 • Monolit d.o.o.
 • Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • Telefonski imenik Slovenije
 • Bizi.si
 • Statistični urad Republike Slovenije
 • Hribi.net
 • Darksky.net
 • Webcams.travel
 • Wikipedia

Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS, št. 43/2004), 109. člen

Objava e-naslova na zemljevid.najdi.si še ne pomeni avtomatskega privoljenja lastnika e-naslova v prejemanje množičnih reklamnih sporočil. Uporabnik mora za uporabo objavljenih e-naslovov pridobiti posebno soglasje prejemnika sporočila v skladu s 109. členom ZEKom.

(1) Uporaba samodejnih klicnih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (klicni avtomati), faksimilnih naprav ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samo na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev, vendar mora kupcu dati možnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova.
(3) Uporaba drugačnih sredstev za neposredno trženje s pomočjo elektronskih komunikacij kot so določena v prejšnjih dveh odstavkih, je dovoljena le s soglasjem naročnika.
(4) Elektronske pošte za potrebe neposrednega trženja s skrito ali prikrito identiteto pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prekinitev takega neposrednega trženja, ni dovoljeno pošiljati.

TSmedia, d.o.o., julij 2019